Recent Posts

banner-top-it-job-right.gif

Archive

Tags

Related Posts

8 kỹ thuật List trong Python nâng cao nên biết!

Trong Python, một danh sách (list) là một chuỗi các giá trị. Trong kiểu dữ liệu chuỗi, các giá trị là các ký tự. Trong khi đó, với kiểu danh sách, các giá trị có thể có bất kỳ kiểu dữ liệu gọi. Mỗi giá trị trong danh sách được gọi là phần tử. Danh sách trong Python là một trong những cấu trúc dữ liệu phổ biến nhất mà chúng ta gặp phải, chúng cũng là một trong những cấu trúc mạnh nhất.

Danh sách Python rất linh hoạt và có rất nhiều thủ thuật ẩn. Cùng tìm hiểu 8 kỹ thuật dưới đây để có thể làm việc với Python hiệu quả hơn.

8 kỹ thuật List trong Python nâng cao nên biết

1. Danh sách lọc với Python

a) Với chức năng Filter()

Chức năng Filter() với 2 thông số: 1 chức năng và 1 mục lặp. Chúng ta bắt đầu với ví dụ một danh sách và lọc ra các kết quả lớn hơn 3

Với chức năng Filter()

Các bước thực hiện:

  1. Xác định danh sách nguyên bản của chúng

  2. Xác định chức năng với 1 thông số (“Number”). Hàm trả về “True” nếu số đó lớn hơn 3

  3. Xác định mục “Filtered” áp dụng vào chức năng lọc. Các mục được lọc, đó là mục tiêu lọc.

  4. Tạo “filtered_list” áp dụng vào chức năng danh sách đến mục tiêu lọc.

b) Với danh sách hiểu

Tương tự, chúng ta có thể lọc 1 danh sách với danh sách hiểu. Danh sách hiểu là cách tốt nhất để xác định và chỉnh sửa danh sách.

Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn với danh sách hiểu:

Với danh sách hiểu

Từ 2 ví dụ, ta nhận thấy danh sách hiểu là cách đơn giản và hiệu quả để lọc danh sách.

top IT jobs

2. Danh sách sửa đổi

a) Với chức năng Map()

Chức năng Map của Python cho phép áp dụng chức năng với mỗi mục trong mục tiêu lặp.

Chúng ta có danh sách và muốn hoàn về bình phương của mỗi số. Chúng ta có thể sử dụng chức năng Map().

Với chức năng Map()

Các bước thực hiện như sau:

  1. Xác định danh sách nguyên bản và một hàm trả về bình phương của tham số của nó (“Number”)

  2. Tạo một biến mới được gọi (“square”), là kết quả của chức năng map, với chức năng và danh sách nguyên bản như là tham số của nó.

  3. Tạo một biến mới áp dụng vào chức năng danh sách đến các biến bình phương.

b) Với danh sách hiểu

Chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ tương tự các mục danh sách chỉnh sửa. Nó không những là cách dễ thực hiện mà còn hiệu quả trong việc viết code.

Với danh sách hiểu

3. Danh sách kết hợp với chức năng Zip()

Có rất nhiều tình huống khi kết hợp 2 hoặc nhiều danh sách. Đây chính là lúc chức năng Zip xuất hiện. Hàm zip() tạo một đối tượng chứa danh sách các phần tử tương ứng trong mỗi chỉ mục.

Cùng xem qua ví dụ:

chức năng Zip()
Hàng trăm công việc IT hấp dẫn

4. Đảo ngược một danh sách

Các danh sách của Python được sắp xếp theo cấu trúc dữ liệu. Chính vì điều đó, việc sắp xếp thứ tự các mục là vấn đề. Thỉnh thoảng bạn cần đảo thứ tự của các mục trong một danh sách. Điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng thao tác cắt lát của Python.

Cùng xem qua ví dụ:

Đảo ngược một danh sách

5. Kiểm tra cho thành viên trong một danh sách

Có lúc bạn muốn xem một mục có tồn tại trong một danh sách hay không. Bạn có thể làm điều này đơn giản bằng cách sử dụng toán tử in.

<