top of page

Đâu Là Những Công Việc Và Kỹ Năng Cần Có Của Quality Assurance Manager?

Trong các công ty phần mềm, vai trò của một quality assurance manager (QA manager) là rất quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm được phát triển đạt chất lượng cao và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về các kỹ năng cần có của một QA Manager và công việc của họ là gì.


1) Các kỹ năng cần phải có của một người đảm đương vị trí quality assurance manager

  • Kỹ năng quản lý dự án: Một quality assurance manager cần có kỹ năng quản lý dự án để đảm bảo rằng các quy trình kiểm thử được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu của dự án và đảm bảo được chất lượng sản phẩm phần mềm.

QA manager là người chịu trách nhiệm sau cùng cho chất lượng của các dự án trong công ty/ tổ chức
Ảnh 1. QA manager là người chịu trách nhiệm sau cùng cho chất lượng của các dự án trong công ty/ tổ chức
  • Kỹ năng giao tiếp: kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng để QA Manager có thể truyền đạt thông tin và yêu cầu của khách hàng và đội ngũ phát triển phần mềm một cách rõ ràng và chính xác. Họ cũng cần có khả năng lắng nghe và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm phần mềm.

  • Kỹ năng về mảng kỹ thuật: quality assurance manager cần có kỹ năng kỹ thuật để hiểu rõ về kiến trúc phần mềm, các công nghệ sử dụng và cách thức để thực hiện kiểm thử phần mềm. Họ cũng cần hiểu rõ về các quy trình kiểm thử và các phương pháp kiểm thử phần mềm.

  • Kỹ năng phân tích: kỹ năng phân tích là rất quan trọng để QA Manager có thể phân tích và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử phần mềm.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: QA Manager cần có kỹ năng giải quyết vấn đề để có thể tìm ra nguyên nhân và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử phần mềm.

2) Công việc và vai trò của quality assurance manager trong công ty là gì?

Xây dựng kế hoạch kiểm thử phần mềm: QA Manager cần xây dựng kế hoạch kiểm thử phần mềm để đảm bảo tính đầy đủ và đúng tiến độ của quá trình kiểm thử phần mềm.


Thực hiện kiểm thử phần mềm

QA Manager cần thực hiện kiểm thử phần mềm để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.


Quản lý đội ngũ kiểm thử

QA Manager cần quản lý đội ngũ kiểm thử để đảm bảo tính đầy đủ và đúng tiến độ của quá trình kiểm thử phần mềm.


Đưa ra báo cáo và phân tích kết quả kiểm thử

Quality assurance manager cần đưa ra báo cáo và phân tích kết quả kiểm thử để đánh giá chất lượng sản phẩm và đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

QA manager cần có khả năng làm báo cáo, đồng thời tìm phương hướng cải thiện hiệu suất
Ảnh 2. QA manager cần có khả năng làm báo cáo, đồng thời tìm phương hướng cải thiện hiệu suất

Đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng phần mềm

QA Manager cần đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm và đáp ứng được các yêu cầu đã được đề ra cho phần mềm đó.


Đưa ra các quy trình kiểm thử phù hợp

QA Manager cần đưa ra các quy trình kiểm thử phần mềm phù hợp với từng dự án và đảm bảo tính linh hoạt của các quy trình này để đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng và đội ngũ phát triển phần mềm.


Đào tạo và phát triển đội ngũ kiểm thử

quality assurance manager cần đào tạo và phát triển đội ngũ kiểm thử để có những kiến thức và kỹ năng mới nhất trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và đáp ứng được các yêu cầu của dự án.

Đối thoại với khách hàng

QA Manager cần đối thoại với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu của họ và đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.


Đưa ra các giải pháp để giảm chi phí kiểm thử

QA Manager cần đưa ra các giải pháp để giảm chi phí kiểm thử phần mềm mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.


Đảm bảo tính bảo mật của sản phẩm

QA Manager cần đảm bảo tính bảo mật của sản phẩm phần mềm bằng cách đưa ra các giải pháp bảo mật phù hợp và đảm bảo tính an toàn của dữ liệu.


Trong một công ty về phần mềm, quality assurance manager thường là người trực tiếp quản lý đội ngũ kiểm thử và là người liên lạc trực tiếp với đội ngũ phát triển phần mềm, nhà quản lý dự án và khách hàng. Họ cần có khả năng quản lý các nguồn lực, đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình kiểm thử phần mềm.


Tóm lại là

để trở thành một quality assurance manager thành công, người đó cần phải có các kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề.


Công việc của họ bao gồm xây dựng kế hoạch kiểm thử phần mềm, thực hiện kiểm thử phần mềm, quản lý đội ngũ kiểm thử, đưa ra báo cáo và phân tích kết quả kiểm thử, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng phần mềm và hỗ trợ khách hàng.


Nguồn: Internet


As the leading IT Recruitment Agency in Asia, JT1 specializes in providing top-notch IT professionals for any business size (startups, SMEs, big firms). Furthermore, due to a thorough understanding of the global IT market, our recruitment experts can supply completely customized recruitment solutions to meet our client's unique needs in a fast hiring process at an affordable price.

Comments


Job_link_banner.gif
bottom of page